Đăng ký bảo hiểm

 

★ 신청학교
school you applied
申请学校
홍익대학교
弘益大学
Hongik
★ 과정
Course
申请课程
어학 / Language Course / 语言
본과 / Regular Course / 本科
대학원 / Graduate School / 大学院
기타 / etc. / 其他
★ 여권번호
Passport No.
护照号码
★ 영문명
Full Name
英文姓名
★ 국적
Nationality
国家
★ 성별
Gender
性别
남 Male 男 여 Female 女
★ 생년월일
date of birth
出生年月日
yymmdd
★ 주민등록번호
Alien Registration Card No
外国人登录证编号
★ 전화번호
Cell Phone Number
手机号
★ E-mail
★ 키
Height
身高
★ 몸무게
Weight
体重
kg
★ 개시일
Start Date
保险加入日
★ 만기일
Date of Expire
保险满期日
특이사항/연락처
Remark
特别事项
  Người phụ trách bảo hiểm : QQ 189967051   WEIXIN : db183838   카카오톡 : pickup8888

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm

1. Trình tự tham gia bảo hiểm
  : Nhập thông tin -> Thông báo cho người phụ trách -> Xác nhận tài khoản đóng tiền, chuyển tiền bảo hiểm -> Gửi qua mail Chứng nhận bảo hiểm và Giấy hướng dẫn.
  # Người phụ trách E-mail : uwaychina@naver.com

2. Thông tin cần thiết khi tham gia bảo hiểm
  : Họ tên bằng tiếng Anh trên hộ chiếu, quốc tịch, giới tính, ngày tháng năm sinh, số Hộ chiếu hoặc số Thẻ người nước ngoài.

3. Hạng mục và phạm vi bảo hiểm bồi thường
  : Chi phí nhập viện và phí điều trị ngoại trú về các bệnh thông thường và tai nạn, tiền thuốc men(cần toa thuốc đính kèm) vv…
  # Hạng mục và phạm vi bảo hiểm bồi thường có thể khác nhau, tùy thuộc vào trường và loại sản phẩm bảo hiểm.

4. Giới hạn bồi thường bảo hiểm và Điều cần lưu ý
  a. Trường hợp trước khi tham gia bảo hiểm ở Hàn Quốc, đã có tiền sử điều trị cùng loại bệnh ở nước nhà, có thể mất thời gian trên 1 tháng để công ty bảo hiểm đưa ra quyết định chi trả tiền bảo hiềm bồi thường cho người tham gia bảo hiểm vì phải tiến hành theo các thủ tục liên quan đến xác nhận đối chiếu với bệnh viện ở nước nhà. Nếu như trong trường hợp nội dung điều trị ở Hàn Quốc có cùng kết quả giống với nội dung đã từng điều trị ở nước nhà thì tiền bảo hiểm y tế sẽ không được chi trả.
  b. Bệnh tiết niệu, bệnh tâm thần, bệnh nha, có thai, sẩy thai, vô sinh, chữa đông y không được bồi thường.

5. Thời gian tham gia bảo hiểm
Lấy tiêu chuẩn tương ứng với học kỳ ở trung tâm học tiếng và học kỳ bậc đại học hay cao học là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nhưng chúng tôi khuyến khích tham gia loại 1 năm vì Phí bảo hiểm 6 tháng bằng 65~80% phí bảo hiểm 1 năm, Phí bảo hiểm 3 tháng bằng 45~55% phí bảo hiểm 1 năm.

6. Bảo hiểm du học sinh mà chúng tôi phụ trách là bảo hiểm du học sinh được chứng nhận tại tất cả các trường đại học ở toàn Hàn Quốc.